Masterpriis Ljouwerteradiel

In oktober 1998 werd vanuit de Kultuerried Ljouwerteradiel voorgesteld om in de gemeente Leeuwarderadeel een gemeentelijke Cultuurprijs in te stellen. Een Cultuurprijs, als waardering voor personen/groepen/verenigingen/instellingen in de gemeente Leeuwarderadeel die een bijzondere bijdrage aan de Cultuur, in de meest brede zin van het woord, leveren. Na de nodige voorbereidingen is in september 2000 tot het instellen van een gemeentelijke Cultuurprijs besloten.

De gemeentelijke Cultuurprijs kreeg de naam “Masterpriis foar de Kultuer yn Ljouwerteradiel”.

Deze prijs is bestemd voor die persoon, groep, vereniging of organisatie die een bijzondere bijdrage/prestatie levert of heeft geleverd aan de cultuur in de gemeente Leeuwarderadeel. De Masterpriis wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 750,–.

Criteria voor toekenning

Voor het toekennen van de Masterpriis gelden de volgende criteria:

 • er moet een relatie tussen werk/prestatie en de gemeente Leeuwarderadeel zijn;
 • werk/prestatie kan zowel kortlopend als langlopend van aard zijn;
 • werk/prestatie mag zowel beroepsmatig als niet beroepsmatig zijn;
 • werk/prestatie kan zowel herscheppend, oorspronkelijk als scheppend zijn;
 • het betreft cultuur in de meest brede zin van het woord;
 • de aard van het werk of de prestatie kan zowel vernieuwend, verfrissend als stimulerend zijn.
Indienen van nominaties/beoordeling

Iedereen is in de gelegenheid gesteld om een nominatie voor de Masterpriis 2016 in te dienen. Een duidelijk gemotiveerde nominatie kon vóór 1 januari 2016 worden gestuurd naar de Kultuerried Ljouwerteradiel.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingekomen nominaties aan de hand van genoemde criteria en brengt advies uit. Op basis daarvan bepalen burgemeester en wethouders de winnaar.

Uitreiking prijs en Inlichtingen bij de Kultuerried Ljouwerteradiel

De uitreiking van de Masterpriis 2016 staat gepland voor mei /juni volgend jaar. Normaliter vindt deze plaats in de Nederlands Hervormde Kerk in Britsum. Voor verdere vragen over deze cultuurprijs kunt u contact opnemen met  (058)2576617of mail naar g.devries@leeuwarderadeel.nl

Eerdere prijswinnaars

Sinds de eerste uitreiking van de Masterpriis in 2001 werden er al zeven prijzen uitgereikt aan personen en instellingen:

 • 2001  Mariëlle Heule, Jetske Hansma, Gerrit van der Meulen en Sipke Sipkema – voor het samenstellen van een boek over Stiens;
 • 2003  De plaatselijke Commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in Britsum – voor de restauratie van de NH-Kerk te Britsum;
 • 2005  Frans Douwe Slot – een talent in de beheersing van muziek, een “master” op de piano, die Leeuwarderadeel internationaal op de kaart zette;
 • 2007  Stichting Dekema State – voor o.a. het beheer van cultureel erfgoed Dekema State;
 • 2010  Documentatiestichting Leeuwarderadeel – voor het documenteren van historisch materiaal betreffende onze gemeente , dat toegankelijk wordt gemaakt via een website;
 • 2012  De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel – in het bijzonder voor de inspanningen t.b.v. het behoud van de kerktorens van Feinsum, Hijum, Jelsum en Stiens;
 • 2014  Showband TAKOSTU te Stiens – wegens bijzondere prestaties op muziekaal gebied zowel regionaal, nationaal als internationaal;
 • 2016 Toanielferiening Rederikerskeamer Halbertsma – die zich al vele tientallen jaren inzet voor taal en cultuur
Winnaars Masterpriis 2012

Winnaars Masterpriis 2012

Winnaars Masterpriis 2014

Winnaars Masterpriis 2014

 

 

 

 

 

 

 

Winnaars Masterpriis 2016

De Kultuerried Ljouwerteradiel