Wie zijn wij

Kultuerried Ljouwerteradiel

Algemeen

De Kultuerried Ljouwerteradiel is door de gemeente in 1996 ingesteld als adviesorgaan van de gemeente voor het cultuurbeleid. Ook kan ze zelf initiatieven nemen voor culturele activiteiten. De Kultuerried wil graag zoveel mogelijk inwoners van de gemeente bij dit soort activiteiten betrekken.

Samenstelling

De Kultuerried moet uit minstens zeven en mag hoogstens uit 9 leden bestaan. De leden van de Kultuerried zijn:

 • Bert Fennema (voorzitter), Stiens
 • Klaas Lingsma, Stiens
 • Ronald de Haan, Koarnjum
 • Willem Huisman, Stiens
 • Yvonne Spits, Stiens
 • Wilfred Braber (vicevoorzitter), Stiens
 • Simon van der Weij, Stiens

De wethouder van Kunst en Cultuur, Rinske van der Meulen-van der Ende, is adviserend lid. Secretaris is Gerrit de Vries. Het secretariaat is gevestigd in het gemeentehuis in Stiens, telefonisch bereikbaar via (058) 2576617.

Activiteiten

De Kultuerried wil culturele activiteiten stimuleren en anderen daarvan laten genieten. Daartoe neemt ze initiatieven en ontwikkelt zo nodig eigen activiteiten. Deze kunnen incidenteel of structureel zijn:

 • Sociaal-culturele Agenda

Op initiatief van de Kultuerried Ljouwerteradiel en Stichting Welzijn Middelsee wordt al meerdere jaren een sociaal-culturele agenda samengesteld. Inmiddels is de papieren uitgave vervangen door een digitale versie op deze website. Hierin vindt u een overzicht van activiteiten die plaats zullen vinden in de diverse buurt-, dorps- en verenigingsgebouwen in de gemeente.

 • Exposities

In het gemeentehuis worden met grote regelmaat exposities van allerlei soorten werk gehouden.

 • Literatuerrrûte

Deze route is in 2000 met flink vertoon geopend. Langs een aantal borden met fragmenten uit de Friese literatuur loopt een landschappelijk aantrekkelijke fietsroute door de gemeente. De borden op de route worden als stage-opdracht onderhouden door leerlingen van het Nordwin College.

 • Trimdiel Keunstrûte

Vele kunstenaars, zowel professionals als amateurs, verspreid over de gemeente, stellen hun atelier, huiskamer of garage open voor het publiek. De laatste Keunstrûte vond plaats op 27 en 28 september 2014. Ook volgend jaar zal er weer een Keunstrûte worden georganiseerd. De data zullen later bekend worden gemaakt. Heeft u belangstelling om mee te doen? Neem dan contact op met ons .

 • Masterpriis Ljouwerteradiel

Een cultuurprijs, als waardering voor personen/groepen/verenigingen/instellingen in de gemeente Leeuwarderadeel die een bijzondere bijdrage aan de cultuur leveren, in de meest brede zin van het woord. De uitreiking is tweejaarlijks.

Klik hier voor meer informatie over de Masterpriis Ljouwerteradiel.

 • Kunstwerken (in alle dorpen)

Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is dat alle zeven dorpen in de gemeente in de loop van de jaren een bij het betreffende dorp passend cultuur-historisch beeldend kunstwerk krijgen. In Britsum, Koarnjum en Feinsum is dit al gebeurd.

 • Overige openbare kunstwerken

Met betrekking tot de openbare kunstwerken in de gemeente Leeuwarderadeel ziet de Kultuerried regelmatig toe op de fysieke toestand van de kunstwerken, de omgeving en de eventuele (her)plaatsing van de verschillende kunstwerken. Zo werd o.a. in samenwerking met de afdeling gemeentewerken in 2013 het “It Each van Stiens” van kunstenaar Ids Willemsma uit 1981 herplaatst en werd een informatiebord met het gedicht “ûneinich” van Janny Tiesnitsch-Kooistra betreffende het kunstwerk ontworpen en aldaar geplaatst.

 • Incidentele subsidies

De Kultuerried is namens de gemeente gemandateerd om subsidieaanvragen af te handelen voor culturele activiteiten die binnen de doelstellingen van de Kultuerried vallen, voor zover een en ander past binnen de gemeentebegroting.. Het beschikbare jaarlijkse bedrag voor eenmalige subsidies is € 2.500,–. Per subsidiabele activiteit bedraagt de subsidie maximaal € 400,–. Deze bedragen kunnen door de Kultuerried eventueel bijgesteld worden.