CH 2018

Het culturele jaar LF2018 is voorbij en de werkgroep is inmiddels opgeheven. Uiteindelijk is het gehele aan de werkgroep toegekende bedrag niet volledig benut. Vanuit de Werkgroep is een verzoek gedaan aan de gemeente Leeuwarden om het resterende bedrag te mogen beheren en in de komende jaren te mogen inzetten voor initiatieven in de geest van LF2018. De gemeente Leeuwarden heeft dit verzoek gehonoreerd. Vanuit de 7 dorpen van de voormalige gemeente Ljouwerteradiel kunnen initiatieven tot een subsidieverzoek indienen bij de Stichting Cultuur Regio Stiens. Een aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

*Een aanvrager kan slechts éénmaal een beroep doen op een financiële bijdrage uit het resterende bedrag uit het Kulturele Hoofdstad-fonds van Leeuwarderadeel.

*De aanvrager is een rechtspersoon. Natuurlijke personen kunnen via één van de dorpsbelangen aanvragen, of via één van de verenigingen of stichtingen die in Leeuwarderadeel actief zijn.

*De aanvrager is een initiatief van amateurs of vrijwilligers.

*De aanvrager werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties.

*De aanvraag komt voort uit, en draagt bij aan, de mienskip.

*De aanvraag bestaat uit een duidelijke omschrijving van de activiteit, voor wie deze wordt georganiseerd, waar deze wordt georganiseerd en wanneer.

*De activiteit vindt plaats in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.

*De activiteit vindt plaats in de geest van LF2018 en sluit zoveel mogelijk aan bij één of meerdere van de thema’s die in het kader van LF2018 zijn gekozen: geschiedenis, water, muziek en sport.

*De activiteit is openbaar toegankelijk.

*Een financiële bijdrage wordt verstrekt voor activiteiten van amateurs en vrijwilligers.

*Voor zover een financiële bijdrage voor de inzet van professionals wordt vergoed, is deze bedoeld voor de activiteiten, huur of aanschaf van materialen die nodig zijn om de activiteit van amateurs en vrijwilligers te kunnen organiseren;

*Een financiële bijdrage wordt alleen verstrekt als er ook andere bronnen van inkomsten uit subsidies en sponsoring zijn: de bijdrage van CRS bestaat uit maximaal 75% van de begrote inkomsten.

*De maximale bijdrage hangt af van de hoeveelheid aanvragen en het na beoordeling van elke aanvraag overblijvende bedrag.

*Niet in aanmerking komen de aanvragen van professionele organisaties.

Bij de beoordeling van de aanvragen en de verdeling van het resterende beperkte beschikbare budget wordt door CRS gelet op:

1. de bijdrage aan de mienskip;

2. de aansluiting op de thema’s van het programma (historie, water, muziek, sport);

3. het aantal bezoekers of deelnemers dat met de activiteit wordt bereikt;

4. de activiteit is ook na 2018 blijvend zichtbaar.

Voorts let CRS bij de beoordeling en de verdeling van het budget ook op:

1. de verdeling van de activiteiten door het jaar heen;

2. de verdeling over de dorpen en het grondgebied van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.