Kunstwerk Feinsum

Kunstwerk Feinsum

Het gemeentelijk kunstbeleid heeft als doel om in elk dorp een kunstobject op basis van een cultuurhistorisch thema te realiseren. Na Britsum en Koarnjum was Feinsum aan de beurt. Als uitvoerend orgaan van de gemeente heeft de Kultuerried Ljouwerteradiel in nauwe samenwerking met de plaatselijke vereniging voor dorpsbelangen het thema en de locatie voor een kunstobject bepaald. Gekozen is voor een ‘Herinnering aan het Dokkumer Lokaaltje’, een oude spoorlijnverbinding. Deze is o.a. nog herkenbaar aan de oude spoorbrug over de Feinsumer Feart en het eerste deel van het fietspad naar Hijum.

d517660f09‘Tiidreizgje’

Op basis van een prijsvraag is opdracht verstrekt aan Hans Jouta uit Ferwert voor het object ‘Tiidreizgje’. Het kunstwerk paste het beste bij het thema ”het Dokkumer lokaaltsje” met een verwijzing naar het heden. Het kunstwerk beeldt onder de naam “Tiidreizgjen” het verleden naar het heden uit. Een perronklok beeldt de tijd uit die geweest is of nog gaat komen. De bijbehorende koffers duiden op vertrek of aankomst. Het bijbehorende skatebord is een verwijzing naar het heden en de toekomst. Het kunstwerk dat is opgetrokken uit cortenstaal staat pal naast het speel- en recreatieterrein “It Spoardok” aan het voormalige spoorwegtracé Leeuwarden – Dokkum en het voormalige station van Feinsum.

Historie

Finkum (nu Feinsum) was een stopplaats aan de oostelijke tak van het voormalige NFLS netwerk, de spoorlijn Leeuwarden – Anjum, bekend als het ‘Dokkumer Lokaaltje’. Het kunstwerk ‘Tiidreizgje’ bevindt zich nabij de voormalige haltelocatie en werd voor het reizigersverkeer geopend op 22 april 1901 en gesloten op 22 mei 1932. De opening voor het goederenvervoer via de spoorlijn langs Finkum vond plaats in 1902 en werd in 1975 gesloten.

Onthulling

Het kunstwerk werd onthuld op 24 mei 2014 door de wethouder Kunst & Cultuur van de gemeente Leeuwarderadeel, mevrouw R. van der Meulen – van der Ende.