Wie zijn wij

Stichting Cultuur Regio Stiens

Algemeen

De Stichting Cultuur Regio Stiens is eind 2017 in het leven geroepen als opvolger van de Kultuerried Ljouwerteradiel. De Kultuerried Ljouwerteradiel was door de gemeente in 1996 ingesteld als adviesorgaan van de gemeente Leeuwarderadeel voor het cultuurbeleid. Met het opgaan van de gemeente Leeuwarderadeel in de gemeente Leeuwarden per 1-1-2018 hield automatisch de Kultuerried op te bestaan.

Samenstelling

De bestuursleden van de Stichting Cultuur Regio Stiens zijn:

  • Klaas Lingsma (voorzitter), Stiens
  • Hennie Terpstra (penningmeester), Stiens
  • Ronald de Haan, Koarnjum
  • De functie van secretaris is tijdelijk vacant

Activiteiten

De Stichting Cultuur Regio Stiens wil culturele activiteiten stimuleren en anderen daarvan laten genieten. Daartoe neemt ze initiatieven en ontwikkelt zo nodig eigen activiteiten. Deze kunnen incidenteel of structureel zijn:

  • Sociaal-culturele Agenda

Op initiatief van de Kultuerried Ljouwerteradiel en Stichting Welzijn Middelsee wordt al meerdere jaren een sociaal-culturele agenda samengesteld. Inmiddels is de papieren uitgave vervangen door een digitale versie op deze website. Hierin vindt u een overzicht van activiteiten die plaats zullen vinden in de diverse buurt-, dorps- en verenigingsgebouwen in de gemeente.

  • Literatuerrrûte

Deze route is in 2000 met flink vertoon geopend. Langs een aantal borden met fragmenten uit de Friese literatuur loopt een landschappelijk aantrekkelijke fietsroute door de gemeente.

  • Trimdiel Keunstrûte

Vele kunstenaars, zowel professionals als amateurs, verspreid over de gemeente, stellen hun atelier, huiskamer of garage open voor het publiek. De laatste Keunstrûte vond plaats op 21 en 22 september 2019. Heeft u belangstelling om mee te doen? Neem dan contact op met ons .

  • Kunstwerken (in alle dorpen)

Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is dat alle zeven dorpen in de gemeente in de loop van de jaren een bij het betreffende dorp passend cultuur-historisch beeldend kunstwerk krijgen. In Britsum, Koarnjum , Feinsum, Hijum en Alde Leie is dit al gebeurd.

  • Overige openbare kunstwerken

Met betrekking tot de openbare kunstwerken in de gemeente Leeuwarderadeel zag de Kultuerried regelmatig toe op de fysieke toestand van de kunstwerken, de omgeving en de eventuele (her)plaatsing van de verschillende kunstwerken. Zo werd o.a. in samenwerking met de afdeling gemeentewerken in 2013 het “It Each van Stiens” van kunstenaar Ids Willemsma uit 1981 herplaatst en werd een informatiebord met het gedicht “ûneinich” van Janny Tiesnitsch-Kooistra betreffende het kunstwerk ontworpen en aldaar geplaatst.